1 Mayıs 2013 Çarşamba

Hz.Muhammed'in Hayatı İle İlgili SorularHZ PEYGAMBERİN HAYATI İLE İLGİLİ SORULAR
“Bismillâhirrahmânirrahîm”
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla başlarım”
“İSLAMİYETTEN ÖNCE ARABİSTAN”
S-1 Peygamberimiz “kureyş” kabilesinin hangi kolundandır?*Haşimioğulları.
S-2 Kabe’ye bakma vazifesi kimin sülalesine aitti?*Hz İsmail.
S-3 Hicabet, sikaye, rifade, nedve,liva, kıyade vazifelerinin hepsi bir şeref sayılırdı. Bu vazifeler kimin soyunda toplanmıştı?
*Hz Muhammed.
S-4 Kabe’de hacılara su dağıtmak ne diye isimlendirilir?*Sikaye.
S-5Kabe’de hacılara yiyecek dağıtmak ne diye isimlendirilir?*Rifade. S-6 Kabenin anahtarlarını elinde bulundurma görevine ne
denir?*Hicabet.
S-7-Toplantılara başkanlık etmek görevine ne denir?*Nedve.
S-8 Savaş zamanında bayrağı taşıma görevine ne denir?*liva
S-9 Kumandanlık görevi ne diye isimlendiriliyordu?*Kıyade.
S-10 Daru’Nedve adlı derneği kim kurmuştu?*Kilâp oğlu kusay.
S-11 Hacıları sulama ve konuklayıp ağırlama işlerine Muttalip bakıyordu. O’nun ölümünden sonra bu görevi kim üstlendi?
*Abdulmuttalip
S-12 Mekke’ye düşman saldırınca kıymetli eşyayı zemzem kuyusuna atıp, üzerine de taş toprak dolduran mutat hangi kabiledendi?
*Cürhüm.
S-13 Zemzem kuyusunu Abdulmuttalip hangi oğluyla temizledi? *Haris.
S-14 Abdulmuttalib’in 13 oğlu vardı. Bunların en meşhurları hangileri idi?*Ebu Talip, Abdullah, Hamza, Abbas, Ebu Leheb.
S-15- Yemen valisi Ebrehe nerede bir tapınak inşa etmiştir?*San’a’da
S-16 Ebrehe Kabe’yi yıkmak için geldiğinde kim Kabe ve Mekke’nin yönetiminde kim bulunuyordu?*Abdulmuttalip
S-17 Fil vakası Hz Muhammedi’n doğumundan kaç gün önce gerçekleşti?50 gün önce
S-18 Kabenin yıkılması teşebbüsü hangi surede anlatılır?*Fil suresinde.
HZ MUHAMMED’İN DOĞUMU
S-1 Hz Peygamber ne zaman dünyaya geldi?
*Hz Peygamber 20 Nisan 571’de, Rebiülevvel ayının 12’inci gecesinde dünyaya geldi.
S-2 Hz Muhammed’in babası ne zaman vefat etti?*O’nun doğumundan iki ay önce.
S-3 Hz Muhammed doğduğunda neler oldu?*İran Kisrasının sarayında 14 sütun yıkıldı.
*Sava gölü kurudu *Mecusilerin 1000 yıldan beri yanan ateşleri söndü.
S-4 Muhammed ne anlama gelir?*Yer ve gök ehli tarafından övülmüş. (Abdulmuttalip: Umarım ki O’nu gökte hak, yerde halk över)
S-5 Hz Muhammed’in babasının soyu kime dayanır?*Hz İbrahim
S-7 Hz Muhammed’in babası hangi kabilenin hangi kolundandır?*Kureyş kabilesinin haşimi oğulları kolundan.
S-8 Hz Muhammed’in annesi hangi kabilenin hangi kolundandır?* Kureyş kabilesinin Zühre oğullarından.
S-9 Halime kimdir?*Peygamberimizin süt annesidir.
S-10 Şeyma kimdir?*Peygamberimizin süt kardeşidir.
S-11 Peygamberimiz Halime’nin yanında ne kadar kaldı?* 5 yıl.
S-12 Hz Muhammed’in dadısının(hizmetçilerinin) adı nedir?*Ümmü Eymen
S-13 Abdulmuttalib’in asıl adı ne idi?*Şeybe.
S-14 Peygamberimizin annesi öldüğünde peygamberimiz kaç yaşında idi?*6 yaşında
S-15 Ebva köyünden, peygamberimizi kim Mekke’ye getirdi?*Ümmü Eymen
S-16 Peygamberimiz annesi ile birlikte Medine’den dönerken annesi nerede vefat etti?*Ebva’da
S-17 “Her yeni eskiyecek ve her şey yok olup gidecektir. Bende öleceğim, fakat buna gam yemem , çünkü temiz bir çocuk doğurdum, dünyaya bir büyük hayırlı varlık bırakıyorum.” Dedikten sonra kim vefat etmiştir?*Amine.
HZ MUHAMMED’İN GENÇLİĞİ
S-1 Peygamberimiz 6 yaşından 8 yaşına kadar kimin evinde kaldı?*Abdulmuttalip.
S-2 Abdulmuttalip hangi oğluna “sen zenginsin fakat kalbinde merhamet yok. Çocuk yetim yüreği zaten yaralı. Sen O’nu hoş tutamazsın. Senin kaba muamelenden incinir, üzülür.O’nu sana teslim edemem” demiştir. *Ebu Leheb.
S-3 Abdulmuttalip hangi oğluna “Sen bu işe layıksın, fakat ailen kalabalık” demiştir?*Hz Abbas.
S-4 Şam yakınlarındaki Busra kasabasında Peygamber efendimizin Peygamber olacağını haber veren papaz kimdi?* Bahira
S-5 Haram aylar hangileridir?*Muharrem ,Recep Zilkade, Zilhicce
S-6 Savaşılması yasak olan aylarda yapılan savaşlara ne denir?*Ficar savaşları.
S-7 Peygamberimiz Ficar savaşlarından hangisine katılmıştı?*4. Ficar savaşına. ( Dört yıl sürdü)
S-8 Peygamberimiz, Suriye’ye Hz Hatice’nin ticaret kervanına vekalet ederken yanında kim vardı?*Hz Hatice’nin kölesi “Meysere”
S-9 Peygamber efendimizin ve Meysere , Şam yakınlarındaki Busra kasabasına uğradıklarında Bahira’nın yerinde hangi papazı buldular?
*Nestura.
S-10 Hz Peygamber ile Hz Hatice’nin nikahını kim kıydı?*Varaka bin Nevfel.
S-11 Peygamberimiz güvenilir olmasından dolayı halk arasında ne diye isimlendirilirdi?*Muhammed’ül Emin
S-12 Araplar Hz Muhammed’i doğan ilk çocuğunun adına nispeten ne diye isimlendirirlerdi?*Ebu’l Kasım.
S-13 Peygamberimizin çocuklarını ismi nelerdir?Oğulları: Kasım , Abdullah=Hz Hatice, İbrahim=Mariye isimli cariyeden.
Kızları:Zeynep, Rukkiyye, Fatıma.Ümmü Gülsüm
S-14-En büyük kızı Zeynep kiminle evlendi?*Ebu As.
S-15 Hz Osman Peygamberimizin hangi kızları ile evlendi?*Rukkiyye, Ümmü Gülsüm.
S-16 24 Hz Osman Peygamberimizin iki kızı ile evlendiğinden dolayı ne diye isimlendirilir?*Zinnureyn. (İki nur sahibi)
S-17 Peygamberimizin hangi kızları O’nun ölümünden önce vefat etmiştir?*Zeynep, Rukkiye,Ümmü gülsüm.
S-18 Peygamber efendimizin soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir?*Hz Fatıma
S-19 Peygamberimizin hangi çocuğu Medine’de doğmuştur?*İbrahim
S-20 Hz Peygamberin sülalesine ne denir?*Ehlibeyt.
S-21Kabe’yi kimler inşa etmiştir?Hz İbrahim ve oğlu İsmail.
S-22 Hacerül esved’in yerine konması konusunda anlaşmazlığa düşüldüğünde “sabahleyin Safa kapısından gelen zat bu işte hakem olsun diyen” kimdi?*Ebu Ümeyye.
S-23 Peygamberimiz Hacerü’l Esved yerleştirilirken kaç yaşında idi?*35 yaşında.
S-24 Muharrem ,Recep Zilkade, Zilhicce ayları ne diye isimlendirilirdi?*Eşhuru Hurum.=Haram aylar.=Barış ayları.
S-25 İslam öncesinde, son peygamberin geleceği vaktin yaklaştığını kim haber verendendir?*Kuss ibni Saide.
S-26 Peygamberimize ilk gelen ayetler hangi surenin ayetleridir?*Alak suresi ilk beş ayet.
HİRADA İNZİVASI
S-1 Allah rızası için bir köşeye çekilip ibadet etmeye ne denir?*Tahannüs ( Tefekkür ve İbret)
S-2 Hz Hatice’nin amcasının oğlu olan, Yahudilik ve Hıristiyanlığı bilen ve Peygamberimizin peygamber olacağını bilen kişi kimdi?
*Varaka bin Nevfel

İLK MÜSLÜMANLAR
S-1 İlk Müslümanlar kimlerdir? *Kadınlardan Hz Hatice*Çocuklardan Hz Ali ( Beş yaşında)*Yetişkinlerden Hz Ebu Bekir*Kölelerden Zeyd bin Harise
S-2 Peygamberimiz Müslümanları kaç yıl gizli olarak İslam’a davet etti?*3 Yıl.
S-3 Hangi ayetlerle yüce Allah Peygamberimizden insanları açıktan İslam’a davet etmesini istiyordu?*Şuara 214-216 ve Hicr Suresi 94.
S-4 Peygamberimiz insanları İslam’a davet etmek için evinde bir davet verdiğinde ona kim karşı çıktı?*Ebu Leheb.( Safa tepesinde de karşı çıkan Ebu Leheb’dir)
S-5 Ebu Leheb ve karısı hakkında hangi sure indirilmiştir?*Tebbet suresi.
S-6 Habeşli bir zencidir. Ümeyye Bin Halef’in kölesi iken büyük eziyet görüp, Hz ebu Bekir’in satın aldığı köle kimdir?* Bilali Habeşi
S-7 Bizanslılara esir düştüğünden Rumi diye adlandırılan, fakat aslen İranlı olup ,işkenceye tabi olan, Hz Peygamberin İslam’a davetiyle Müslüman olan sahabe kimdir?*Süheyb Rumi.
S-8 Temim kabilesindendir.Müslümanların sayısı 7 iken Müslüman olan , kızgın kömürlere yatırılarak işkenceye maruz kalan, yıllar sonra bu olayı Hz Ömer’e anlatan ve sırtını gösterdiğinde hala izleri olan, sahabe kimdir?*Habbab Bin Eret
S-9 Safvan İbn-i Ümeyye’nin kölesi iken ayağına ip bağlanarak sürüklenen, işkence gören sahabe kimdir?*Ebu Fukayha (Fükeyhe)
S-10 Hz Ebu Bekir tarafından satın alınarak azat edilen cariyeler kimlerdir?*Lübeyde, Nehdiyye, Zinnire, Ümmü Abis.
S-11 Peygamberimize en büyük düşmanı kimdir?* Ebu Leheb
S-12 Ebu Leheb hangi savaştan sonra Müslümanların zafer kazandığını duyduğunda kahrından ölmüştür?* Bedir
S-13 Peygamberimizin oğlu “Kasım” öldüğünde Muhammedin soyu kesildi diye alay eden kişi kimdi?*As bin Vail
S-14 “Asıl soyu kesilen, ismi unutulan, sana kin ve düşmanlık eden kimsedir” ayeti hangi surededir?
*Kevser suresi. ( Bu ayet As bin Vail için indirilmiştir)
S-15 Kureyş ile Emeviler arasındaki rekabetten dolayı İslamiyet’e inanmadığı söyleyen müşrik kimdir? *Ebu Cehil
S-16 Müşrikler Hz Muhammedi İslam davasından vazgeçirmek için kime başvurdular?*Ebu Talip
S-17 İslamın en önemli düşmanlarından Ebu Cehil’ e kızarak “Benim kardeşimin oğluna sövüp inciten sen misin” diyerek Müslüman olan kimdir?*Hz Hamza
S-18 Hz muhammed’i öldürmek için toplanılan yerin adı nedir?*Darunnedve.


S-19 Darunnedve’de alınan karar üzere peygamberimizi öldürmekle kim görevlendirildi?*Hz Ömer
S-20 Hz Muhammed’i öldürme teklifinde bulunan kimse kimdir?*Ebu cehil.
S-21 Hz Ömer, Hz Muhammed’i öldürmeye giderken yolda kime rastladı?*Nuaym.
S-22 Hz Ömer, eniştesini ve kız kardeşini İslam’dan vaz geçirmek için kız kardeşinin evine gittiğinde onlar hangi sureyi okuyorlardı?
*Tâhâ suresi veya bu kitaba göre Hadid suresi.
S-23 Hz Peygamber İslamı tebliğ etmek için kimin evini ikametgah seçti?
*Erkam’ın evini
S-24 Hz peygamberin “Ya Rab!Bu dini iki Ömer’den biriyle kuvvetlendir.”diye dua ettiği kimseler kimlerdi?*Hz Ömer ve Ebu Cehil.( Amr ibni Hişam )
S-25 Hz muhammed’i öldürmek için toplanılan yerin adı nedir?*Darunnedve. ( Müslümanlar Erkam’ın evinde tolanmışlardı)
S-26 Hz Ömer’n kız kardeşinin ismi nedir?Fatma
S-27 Hz Ömer kaç yaşında Müslüman oldu?*33 yaşında.
S-28 Müslümanlar ilk defa ne zaman Kabe’de toplu olarak ve açıkça namaz kıldılar?*Hz Ömer Müslüman olunca.
HABEŞİSTANA HİCRET
S-1 Müslümanlar Peygamberimizin izni ile ilk önce hangi ülkeye hicret ettiler?*Habeşistan
S-2 İlk kafile kaç kişiden oluşuyordu?* 11 erkek 4 kadın
S-3 İlk kafilede Peygamberimizin hangi akrabaları vardı? Ne zaman gerçekleşti?*Damadı Hz Osman ve kızı Rukkiye vardı. Peygamberliğin 5. yılında.
S-4 I.Kafilenin reisi kimdi?*Maz’un Oğlu Osman’dı.
S-5 İkinci kafile kaç kişiden oluşuyordu ve başkanları kimdi? Ne zaman gerçekleşti?*80 kişi. Başkanları Hz Ali’nin kardeşi Caferi Tayyar’dı. Peygamberliğin 6. yılında.
S-6 Habeş kralı kimdir?*Necaşi
S-7 Habeşistan’a hicret eden Müslümanları geri getirmek için gönderilen hangi müşrik, “Bunlar Hz İsa hakkında acayip şeyler söylüyorlar” diyerek Müslümanları Necaşi’nin gözünden düşürmek istemiştir?*Amr Bin As.
S-8 Hz Alinin kardeşi Caferi Tayyar “Necaşi’ye hangi surenin hangi ayetlerini okudu?*Meryem suresi 29-33
S-9 Habeşistan’a hicret eden yerli halk ile Müslümanlar çok iyi geçindiler. Bir aralık Müslümanlar ile Müşriklerin anlaştıklarını duymaları üzerine Mekke’ye geri döndüler. Mekke’de haberin aslı olmadığının farkına vardılar. Bu mesele ne diye isimlendirilir?*Garanik kıssası.
MÜŞRİKLERİN BOYKOT İLANI
S-1Müşriklerin Müslümanları boykot anlaşmasını kim yazmıştı?*Mansur bin ikrime.
S-2 Müşrikler, kimlerin “Müslüman olmasıyla” Müslümanları boykot kararı aldılar?*Hz Ömer ve Hz Hamza Müslüman olunca.
S-3 Müşriklerin Müslümanları boykotu kaç yıl sürdü?*3 yıl ( Peygamberliğin 7 yılından 10’uncu yılına kadar)
S-4 Velid Bin Mugire başkanlığında toplanan müşrikler Hz Peygamber için kahin, yalancı, mecnun, sihirci dediklerinde inandırmadıkları insanları ne diyerek inandıracaklardı?*Söz büyücüsü.
S-5 Hangi sahabe bir gece bir deri parçası bulmuş, onu suda ıslatmış ,sonra ateşte kavurarak yemiştir?*Sa’d bin Ebi Vakkas.,
S-6 Haşim oğulları Mekke kenarında hangi vadide ablukada kaldılar?*Şi’bi Ebu Talib.
S-7 Müşrikler hangi aylarda boykotu yumuşattılar?*Eşhuru Hurum.(Haram Aylar)
S-8 Müşriklerin yazmış olduğu boykot metnini kim yırttı?*Züheyr.
S-9 Hz Hatice ile Ebu Talibin öldüğü yıla ne denir?*Hüzün yılı
TAİF YOLCULUĞU
S-1 Peygamberimiz Peygamberliğin onuncu yılında “Koruyucu aramak ve taraftar kazanmak amacıyla” evlatlığı Zeyt Bin Harise ile birlikte nereye gitti?
Taif’e
S-2 Peygamberimiz hayatının en büyük eziyetini hangi yolculuk esnasında yaşamıştır?
*Taif yolculuğu
S-4 Peygamberimiz Taif’e kiminle gitti?
*Zeyd bin Harise
S-5 Peygamberimiz Taiflilerin saldırılarından kaçarken kimlerin bağ evine sığındı?
*Utbe ve Şeybe.
S-6 Hz Peygamberin Taif dönüşünde, Rabia oğullarından birinin merhamete gelerek ,Peygamberimize üzüm gönderdiği , Ninovalı bir Hristiyan olan (Yunus Peygamberin memleketinden) ve Peygamberimizin elini öperek Müslümanlığı seçen kişi kimdir?
*Addas.

MEKKE’YE DÖNÜŞ
S-1 Peygamberimiz Taif dönüşünde Mekke’ye kimin himayesinde girdi
*Mut’ım Bin Adiy
S-2 Hz Peygamberin, Bedir savaşından sonra esirlerin durumunu konuşmak üzere Medine’ye gelen oğlu Cübeyr’e “Eğer baban sağ olup ta gelseydi,şu kokmuş herifleri ona bağışlardım.”Dediği kişi kimdi?
*Mut’ım Bin Adiy
MİR’AÇ
S-1 Hz Peygamberin geceleyin Mekke’den Kudüs’teki Mescid-i Akasa’ya gitmesine ne denir?
*İsra.
S- 2 “İsra”ne anlama gelir?
*Gece yolculuğu anlamına gelir.
S-3 Miraç ne anlama gelir?
*Yükseğe çıkmak.
S-4 Hz Muhammet Miraç’a ne zaman yükselmiştir?
* Hicretten 1,5 yıl önce (Bazı rivayete göre hicretten 3 yıl önce)
S-5-Miraç hediyeleri nelerdir?
*Bakara suresinin son iki ayeti.,( Amenarrasulü)
*Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi.
*Beş vakit namaz.
S-6 Miraç olayını duyduğunda bunu “Hz Muhammed diyorsa doğrudur” şeklinde tepki veren sahabi kimdir?
*Hz Ebu Bekir.
S-7 Hz Ebu Bekir’in unvanı nedir?
*Sıddîk
S-8 Hangi surede Miraç olayından bahsedilir?
*İsra suresi
S-9 Hz Peygamber Miraç’ta 7. gökte Hz İbrahim’i gördükten sonra nurlarla donatılmış olan nereye ulaştı?
*Sidretü’l Münteha.

MEDİNE’YE DOĞRU

S-1 Medinelilerden ilk Müslüman olan kimdir?
*Samit oğlu Süveyd.
S-2 Medineli kabileler “Evs ve Hazreç” arasındaki savaşa ne denir?
*Buas savaşı.
S-3 I. Akabe biatı ne zaman olmuş ve kaç kişi Peygamberimize biat etmiştir?
*Peygamberliğin 12. yılında ve 12 kişi.
S-4 I. Akabe biatında bulunan kişilerin başkanı kimdi?
*Esad bin Zurare
S-5 Hangi Akabe biatında Medine’den gelen Müslümanlar, Peygamberimize “Allah’a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, yalan ve iftiradan kaçınmak, Peygambere karşı gelmekten kaçınmak konularında”söz verdiler?
* I. Akabe biatı
S-6 İslam Tarihinde Medine’ye gönderilen ilk öğretmen kimdir?
*Mus’ab Bin Umeyr.
S-7 Kabile reislerinden olan Üseyd Bin Hudayr, “Mus’ab’a rastlayarak Müslüman oldu ve size birini göndereyim o da Müslüman olursa bu diyarda iman etmedik kimse kalmaz.” Dediği kişi kimdi?
*Sa’d Bin Muaz. ( Muaz sayesinde Müslümanlık Medine de çabucak yayıldı)
S-5 II. Akabe biatı ne zaman olmuş ve kaç kişi iman etmiştir?
* Peygamberliğin 13. yılında ve 75 kişi (İkisi kadın) biat etmiştir.
S-9 Hangi Akabe biatında Medine’den gelen Müslümanlar,Hz Peygambere darlık ve genişlik zamanında , her halükarda itaata, sözün daima doğrusunu söylemeğe ve Allah’ın yolunda herhangi bir şeyden korkmamağa söz verdiler?
*II. Akabe biatında
S-10 Medine’ye hicret hangi Akabe biatında kararlaştırılmıştır?
*İkinci Akabe biatı ile.
S-11 Peygamberimiz hangi amcasını ikinci Akabe biatı esnasında yanında götürmüştür?*Hz Abbas.
HİCRET
S-12 Peygamberimiz hangi yılda, hangi ayda Mekke’den Medine’ye hicret etti?
*622 yılı zilhicce ayında.
S-13 Peygamberliğin kaç yılı Mekke’de gerçekleşti?
*13 yılı.
S-14Peygamberimiz ve Hz Ebu Bekir ilk olarak hangi mağaraya gittiler?
*Sevr
S-15 İşte ben de Allah’ın yolunda hicret ediyorum.Karısını dul,çocuklarını öksüz bırakmak isteyen varsa , şu vadide önüme çıksın diyerek yola çıkan sahabe kimdir?
*Hz Ömer.
S-16 Mekkeli müşriklerin Hz Peygamberi öldürmek için plan yaptıklarında kimin önerisi kabul edildi?
*Ebu Cehil.
S-17 Müşrikler Peygamber efendimizi öldürme kararını nerede aldılar?
*Dar’un Nedve
S-18 Dar’un Nedve de Peygamberimizi öldürmeyi kim teklif etti?
*Ebu Cehil.
S-19 Müşrikler Peygamberimizi öldürmek için Dar’un Nedve’de karar aldılar. Öldürme işini bir kabile yapacak olurlarsa ........................oğullarının kan davasından vazgeçmeyeceğini düşündükler. Bu kabile hangisi idi?
*Abdi Menaf Oğulları.
S-20 Hz Peygambere hicret etmesini kim haber verdi?
*Cebrail.
S-21 Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde yatağına kimi bıraktı?
*Hz Ali
S-22 Hz Peygamber ve Hz Ebu Bekir’e mağara da kaldıkları üç gün üç gece içinde kim yiyecek içecek getirdi?
* Hz Ebu Bekir’in oğlu Abdullah.
S-23 Hz Ebu Bekir’in kızı Esma onlara yol azığı tedarik etmişti.Bunları develere asmak için bir şey bulamadı. Hemen belindeki kemeri çözdü, onu iki parça yaptı; birisiyle yiyecekleri deveye astı, diğerini beline sardı. Bundan dolayı Esmaya ne denir?
*Zatü’n Nitakayn=Çifte Kemerli.
S-24 Sevr’den ayrılan Peygamberimiz ve Hz Ebu Bekir’in izini bulan kimdi?
*Süraka ( Ebu Cehil Süraka ile alay etmek istemişti)
S-25 Peygamberimiz kaç gün Kuba’da kaldı?
*10 Günden fazla.
S-26 İslam tarihinde inşa edilen ilk müstakil mescit hangisidir?
*Kuba mescidi. Tevbe Suresi ayet: 108’de bu mescitten bahsedilir)
S-27 Hz Ali Peygamberimiz ve Hz Ebu Bekir’e nerede yetişti?
*Kuba’da
S-28 Peygamberimiz ilk Cuma namazını nerede kıldırdı? *Salim oğulları yurdunda. (622 yılında ilk Cuma namazı kılındı)
S-29- Peygamberimiz ilk hutbeyi nerede okumuştur?
*Kuba’da (Salim oğulları yurdunda)

MEDİNE DEVRİ

S-1 Peygamberimiz Medine’de kimin evinde kaldı?
*Halid Bin Zeyd ( Ebu Eyyub el Ensari)
S-2 Peygamberimizin Medine’de inşa ettiği ilk mescid hangisidir?
*Mescid-i Nebi.
S-3 Ebu Eyyub el Ensari’nin mezarını İstanbul’un fethinde kim buldu?
*Akşemsettin.
S-4 Hz Peygamber, devesinin çöktüğü arsayı satın aldı. Arsanın bedelini kim ödedi?
*Hz Halid.
S-5 Ezanı bugünkü şekliyle rüyasında gören sahabe kimdir?
*Zeyd Oğlu Abdullah.
S-6 Aynı rüyayı benzer şekilde gören kimdir?
*Hz Ömer.
S-7 Bilal-i Habeşiye ezanı bugünkü şekliyle öğreterek ezan okumasını sağlayan kimdi?
*Hz Peygamber.
S-8 Mesci-i Nebinin yanında üstü kapalı olarak yapılan yere ne denir?
*Suffa
S-9 Suffada barınanlara ne denir?
*Ashab-ı Suffa.
S-10 Mesci-i Nebinin yanında Peygamberimiz ve hanımların barınmaları için yapılan odalara ne denir?
*Hane-i Saadet.
S-11 Hz peygamber Hz Aişe validemizle ne zaman, nerede evlenmiş ve ne kadar evli kalmıştır?
*Hz Peygamber Hz Aişe ile Hicretten 7-8 ay sonra Medine’de evlenmiş ve 9 yıl evli kalmıştır.
S- 12 Hz Aişenin Hangi ilim dalında yeri üstündür?
*Fıkıh.
S-13 Mekke’den Medine’ye göç edenlere ne denir?
*Muhacir.
S-14 Muhacirlere yardım edenlere ne denir?
*Ensar
S-15 Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicretinden 5 ay sonra Ensar ve Muhacir arasında ne yaptı?
*Kardeşlik anlaşması yaptı. Ensar ve muhaciri kardeş ilan etti.
S-16Yapılan kardeşlikte Sa’d Bin Rabi’a’ya düştüğünde, Sa’d O’na malının yarısını tekli etti ise de : “Kardeşim Allah malına bereket versin.Sen bana çarşı pazarın yolunu göster.”diyerek yağ- peynir alış verişine başlayarak zengin olan ve 700 develik kervan çıkaran sahabe kimdir?
*Abdurrahman İbn-i Avf.
S-17 Hz Ebu Bekir ve Hz Osman ne ticareti ile uğraştılar?
*Hz Ebu Bekir elbise, Hz Osman hurma ticareti.
S-18 Peygamber efendimiz döneminde Medine’de hangi kabileler vardı?
*Ensar=Evs, Hazrec kabileleri.
*Yahudiler=Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kurayza.
S-19 Peygamberimiz Yahudilerle hangi anlaşmayı imzaladı?
*Vatandaşlık anlaşması ( Medeni haklar verildi)
S-20-Hicretin birinci yılı olayları nelerdir?
*Cuma namazı farz kılındı.
*Mescid-i Nebi yapıldı.
*Ezan meşru kılındı.
*Muhacir ve Ensar birbirine kardeş ilan edildi.
*Yahudilerle antlaşma imzalandı.
*Hz Aişe’nin düğünü yapıldı.


İLK SERİYYELER VE BEDİR SAVAŞI

S-1 Müslümanların Kureyş’in ticaret yolunu kesmek onları ekonomik olarak düşürmek için gönderdikleri küçük birliklere ne denir?
*Seriyye (Müfreze)
S-2 Hicretin II.yılında Abdullah’ın 10 neferle yola çıkarak, Suriye’den dönen kervan başı İbn-i Nadrami’yi öldürmesi üzerine Peygamberimizin Abdullah’a “sana böyle bir şey yap demedim”diye çıkıştığı Seriyyenin adı nedir?
*Abdullah İbn-i Cahş Seriyyesi
S-3 Hangi ayetlerde savaşa izin verilmiştir?
*Hac suresi 39-40, Enfal suresi ve diğer ayetler. (70 kadar ayetle savaş yasaklanmış)
S-4 Bedir savaşı kaç yılında oldu?
*Hicretin II. Yılı (Miladi 624 Ramazan ayı) )
S-5 Müşrikler Medine’den kime haber göndererek Peygamberimizi öldürmesini ve Medine’den çıkarmasını istediler?
*Abdullah ibn-i Ubeyy.
S-6 Bedir savaşında Müslümanların ve müşriklerin sayısı ne kadardır?
*Müslümanlar 305, Müşrikler 1000’dir.
S-7 Bedir savaşında Müslümanlar kaç şehit verdiler?
*14 Şehit.
S-8 Bedir savaşında müşriklerin kaç ölü ve esir verdiler?
*70 Ölü ve 70 esir verdiler.
S-9 Ebu Cehil hangi savaşta öldürülmüştür?
*Bedir savaşında.
S-10 Peygamberimiz hangi savaştan sonra, müşrik esirleri 10 fakir Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmek şartıyla serbest bırakmıştır?
*Bedir savaşı.
S-11 Bedir savaşı neticesinde Peygamberimize gelerek: “Beş kızım var, benden başka kimseleri yok. Beni onlara bağışla” dediğinde fidye almaksızın bırakılan müşrik şair kimdi?
*Ebu İzze adında şair.
S-12 Bedir savaşında müşriklerin komutanı kimdi?
*Ebu Cehil ( Savaşı kızıştırdı)
S-13 Müslümanların Mekkelilere karşı kazandığı ilk zafer hangisidir?
*Bedir savaşı
S-14 Hangi savaştan sonra Ebu Leheb kahrında ölmüştür?
*Bedir savaşı (Ebu Leheb, savaşa katılamamasına rağmen yerine bedel gönderdi)
S-15 Bedir savaşından sonra Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı bozdukları için Medine’den çıkarılan ilk Yahudi kabilesi hangisi idi?
* Kaynuka Yahudileri.
S-16 Ebu Süfyan’ın 200 kişilik bir süvari ile Medine civarına gelerek, taraftar bulamadığından, Müslümanlarla karşılaşmaktan kaçındığı, kaçarken de ağırlık olmasın diye un çuvallarını attığı gazanın adı nedir?
*Sevik Gazası. (Kavut=Kavrulmuş un)
S-17 Hicretin ikinci yılı olayları nelerdir?
*Savaşa İzin verildi.
*Oruç Farz Kılındı.
*Zekat farz kılındı.
*Sadaka-i Fıtır emrolundu.
*Bayram namazları vacip kılındı.
*Hz Fatıma ile Hz Ali evlendi.( Hz Ali 21 , Hz Fatıma =18 yaşında )

UHUT SAVAŞI
S-1 Uhut savaşı ne zaman gerçekleşmiştir?
*Hicretin 3. yılında milâdi 625 (Müslümanlar 1000 kişi; fakat Abdullah komutasındaki 300 kişilik münafık grubu savaş başlamadan ayrılmıştır.)
S-2 Uhut savaşında müşriklerin Medine’ye yürüdüğünü bir mektupla gizlice bildiren kimdir?
*Hz Abbas.
S-3 Uhut savaşında müşriklerin komutanı kimdi?
*Ebu süfyan
S-4 Uhut savaşında, müşriklerin birinci aşamada Müslümanları bozguna uğratmalarının sebebi nedir?
*Peygamberimiz tarafından görevlendirilen 50 okçunun yerlerini terk etmesi.
S-5 Hz Hamza kim tarafından kim tarafından şehit edildi?
*Vahşi.
S-6 Okçuların yerlerinden ayrılmasını fırsat bilerek Müslümanlara saldıran müşrik komutan kimdi?
*Halit Bin Velid.
S-7 Peygamberimiz hangi savaşta “Ya Rabbi! Milletimi bağışla. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar.”demiştir?
*Uhut
S-8 Uhut’ta Müslümanlar zor duruma düştüklerinde Müslümanlara su dağıtan, zor durumda kalınca elindeki su kabını bırakıp eline bir kılıç alan, Hz Peygambere hücum eden bir müşriki öldüren, Ümmü Umare diye isimlendirilen bu kadın kimdi?
*Nesibe Hatun.
S-9 Uhut’ta Hz Hamza’nın göğsünü deşerek, O’nun ciğerini dişleyen ve tarihte “İnsan ciğeri yiyen kadın”olarak isimlendirilen kadın kimdi?
*Ebu Süfya’nın karısı Hint.
S-10 Uhutta Müslümanlar kaç kişi şehit verdi?
*70 kişi.
S-11Uhut savaşı neticesinde Hz peygamberin Hz Ali komutasında müşrikleri takip için gönderdiği ve Müslümanların 3 gün 3 gece ateş yakarak tekrar saldırıya geçmelerini engellediği yer neresidir?
* Hamrau’l Esed.
S-12 Hicretin üçüncü yılında hangi olaylar meydana gelmiştir?
*Hz Ali’nin oğlu Hasan dünyaya geldi.
*Hz Peygamber, Hz Ömer’in kızı Hafsa ile evlendi.
*Hz Osman Peygamberimizin kızı Ümmü Gülsüm ile evlendi.( Rukkiye vefat ettiğinden)
S-13 Hz Peygamber Hulefa-i Reşidin’den (4 halife) kimlere kızlarını verdi?
*Hz Ali ve Hz Osman.
S-14 Hz Peygamber Hulefa-i Reşidin’den (4 halife) kimlerin kızları ile evlendi?
*Hz Ebu Bekir ve Hz Hamza.
S-15Hz Peygamberin zevcelerinin isimleri nelerdir?
*Hatice , Sevde, Aişe, Hafsa, Hüzeyme kızı Zeynep, Ümmü Seleme, Cahş Kızı Zeynep, Ümmü Habibe ( Ebu Süfya’nın kızı), Cüveyriye, Safiyye ( Yahudi asıllı), Meymune.
S-16 Hangi savaşta Müslüman kadınlar ilk defa aktif rol aldılar? (Su dağıtmak, yaraları sarmak gibi)
*Uhut
S-17 Komutanın emrine uymanın öneminin ortaya çıktığı savaş hangisidir?
*Uhut savaşı
S-18 Hicretin 4. yılında Lihan kabilesi komşularından birkaç kişi Hz Peygambere gelerek, din öğretecek mürşitler göndermesini istediler. Raci’ denen yere geldiklerinde, mürşitleri, müşrik lihanlılara teslim ettiler. Onlar da bunların 4’ünü öldürdü. Diğerlerini de Mekkeli müşriklere sattılar. Tarihte bu olaya ne denir?
*Raci’ Olayı denir.
S-19 Raci’ Olayı olayı üzerine Müslümanların hislerine acıklı bir mersiye ile tercüman olan Hz Peygamberin şairi kimdi?
*Hasan Bin Sabit

S-20 Hicretin 4. yılında Kilab kabilesinden Ebu Bera, Hz Peygamberden din öğretecek mürşidler göndermesini istedi. Hz peygamber de “Ben Necid’lilere güvenmem”dedi.Amir, Hz Peygambere teminat verdi. Hz Peygamber 40 kadar hafız gönderdi.Tufeyl Oğlu Amir, Ebu Bera’nın sözüne rağmen bu kişileri öldürdü. Sadece birisi sağ kurtuldu. Bu olaya tarihte ne denir?
*Bi’r-i Maune Faciası..
S-21 Peygamberimize suikast düzenleyip öldürmeye çalışan Yahudi kabilesi hangisidir?
* Nadir oğulları
S-22 Nadir oğullarının üzerine Hz Peygamber kimi gönderdi?
*Muhammed Bin Mesleme’yi gönderdi.
S-23 Nadir oğullarını hangi münafık yardım edeceğini vaadederek kışkırttı?
*Abdullah Bin Übey.
S-24 Hz Peygamber, kimi Yahudileri tercüman olarak kullanmak istemediği için, İbrani dilini öğrenmesi için görevlendirdi?
*Zeyd Bin Sabit.
S-25 Hz Aişe’ye atılan iftira ne diye isimlendirilir?
*İfk hadisesi.
S-26- Kur’an- Kerim Hz Aişe’ye iftira atılmasını ne olarak niteler?
*Açık bir bühtan.
S-27 Hz Aişe’ye atılan iftira ne zaman meydana gelmiştir?
*Hicretin 4. yılında, Beni Mustalik gazası dönüşünde.
S-28-Hz Hüseyin ne zaman dünyaya geldi?
*Hicretin 4. yılında
HENDEK SAVAŞI
S-1 Hendek savaşı ne zaman yapıldı?
*Hicretin 5. yılı.
S-2 Hendek savaşında müşriklerin komutanı kimdi?
* Ebu Süfyan
S-3 Hendek savaşına, çeşitli grupların bir araya gelerek Müslümanlara saldırmaları nedeniyle ne isim verilir?
*Ahzab savaşı.
S-4 Hendek savaşında hendek kazma fikri kimden çıkmıştır?
*Selman-ı Farisi.
S-5 Hendek savaşında müşrik saflarında bulunduğu sırada Peygamberimize gelerek Müslüman olmadığı halde Müslümanlara yardım edebileceğini söyleyen kimdi?
*Nuaym Sekafi
S-6 Hendek savaşından hangi surede bahsedilir?
*Ahzab suresi .( Ayet –9,10-11)
S-7 Hendek savaşında hangi Yahudi kabilesi Müslümanları arkadan vurarak müşriklerle beraber oluşlardır?
* Kurayza Yahudileri.
S-8 Hendek savaşından sonra Hz peygamber, kurayza Yahudilerinin üzerine Hz Ali komutasında bir ordu gönderdi. Kurayza Yahudileri 25 gün kalelerini kapandılar. Sonunda teslim oldular. Hakem olarak kimi gösterdiler?
*Sa’d Bin Muaz.
S-9 Sa’d Bin Muaz: “Kurayza Yahudilerinden harbe katılanların idam edilmesi, kadınların çocukların esir alınması, malların ganimet sayılması” hükmünü verdi.Bu hüküm aynı zamanda hangi kutsal kitaba da uygundu?
*Tevrat.
S-10 Hangi savaştan sonra müşrikler İslam’ın nurunu söndüremeyeceklerini anladılar ve Müslümanlar üzerine bir daha saldırmadılar?
*Hendek
HUDEYBİYE BARIŞI
S-1 Müslümanlar Hicretin kaçıncı yılında Kabe’yi ziyaret etmek istemişlerdir?
*Hicretin 6. yılı.( Miladi 628)
S-2 Peygamber efendimizin devesinin ismi ne idi?
*Kasva.
S-3 Hudeybiye anlaşması ne zaman imzalandı?
*Hicretin 6, yılı. Miladi 628’de. İmzalandı.
S-4 Peygamberimiz Hudeybiye denilen yerde durarak, Kabeyi ziyaret etmek istediklerini bildirmek için Mekkelilere kimi elçi olarak gönderdi?
*Hz Osman
S-5 Peygamberimizin, gönderdiği elçi olan Hz Osman’ın hapis veya şehit edildiğinin duyması üzerine, Müşriklerle savaşmadan oradan ayrılmayacağına dair arkadaşlarından biat aldı.Bir ağacın altında yapılan bu biat ne denir?
*Rıdvan Biatı.
S-6 Hudeybiye anlaşmasının metni kim tarafından yazılmıştır?
*Hz Ali.
S-7 Müşrikler Hudeybiye antlaşmasına “Bismillahirrahnanirrahim” yazılmasına razı olmadılar. Bunun yerine ne yazılmasını kabul ettiler?
*Allah’ın adıyla.
S-8 Hz Peygamber, Hudeybiye antlaşmasının maddelerinin ağırlığını kabul etmiş ve bu antlaşmaya ne demişti?
*Feth-i Mübin.
S-9 Hudeybiye anlaşması imzalanıp geri dönerken hangi sure nazil oldu?
*Fetih suresi.
S-10 Mekkeli müşrikler hangi anlaşma ile Müslümanların varlığını tanımışlardır?
*Hudeybiye anlaşması.
S-11 Peygamberimiz hangi anlaşmadan sonra İslamı dünyaya tebliğ etmeye başlamıştır?
* Hudeybiye anlaşması.
S-12 Hudeybiye anlaşmasına göre Müslümanlar Kabe’yi ziyaretlerini bir yıl erteleyeceklerdi. Bir sonraki yıl ziyaretlerinde ne kadar süreden fazla Kabe’de kalamayacaklardı?
*3 Gün den fazla.
İSLAMA DAVET MEKTUPLARI
S-1 Peygamberimiz hangi devlet başkanlarına elçi gönderdi?
*İran, Mısır, Habeşistan,Umman, Bahreyn. ( Arap kabilelerine)
S-2 Peygamberimiz mührünün üzerine ne yazdırdı?
*Muhammedü’n-Resulüllah. ( Mühür gümüştendi)
S-3 Hangi devlet başkanı İslamı kabul etti?
*Habeş Necaşisi.
S-4 Peygamberimizin gönderdiği mektubu büyük bir öfke ile yırtan ve aradan çok geçmeden oğlu tarafından öldürülen hükümdar kimdir?
*İran hükümdarı
S-5 Mısır hükümdarı Mukavkis’ın Hz peygambere cevabı nasıl oldu?
*Nazik bir cevap vermiş ve iki cariye hediye göndermiştir. Bunlardan biri Mariyedir.
S-6 Peygamberimizin elçi gönderdiği hangi iki devlet başkanı elçilere iyi davrandılar; fakat İslam’ı kabul etmediler?
*Bizans İmparatoru ve Mısır Hükümdarı.
S-7 Hz Peygamber, Bizans Kayserisi’ne İslam’a davet mektubu yazdığında hangi müşrik ticaret kervanıyla Suriye’de bulunuyordu?
*Ebu Süfyan

HAYBERİN FETHİ
S-1 Hayber ne zaman fethedildi?
*Hicretin altıncı yılında, miladi 628’de.
S-2 Peygamberimiz hangi savaşta “Ya Rab!Biz senden bu ülkenin , bu ülke ahalisinin, bu ülkedeki her şeyin iyiliğini isteriz. Onun halkının ve içindeki her şeyin şerrinden sana sığınırız”duasını ne zaman yapmıştır. *Hayberin fethinde.

S-3 Hayberin fethinde en büyük yaralılığı kim gösterdi?
*Hz Ali ( Hayber fatihi unvanını aldı)
S-4 Hangi savaşta Yahudiler topraklarında kalıp, ürünlerinin yarısını Müslümanlara vermeyi teklif ettiler?
*Hayberin fethi
S-5 Hz peygamber Hayber Yahudileri ile anlaşmak için kimi gönderdi?
*Abdullah Bin Revaha.
S-6 Hayber Yahudileri kimlerle anlaştılar?
* Gatafan Arapları ile.
S-7 Peygamberimiz hangi fetih sırasında Müslümanlar yüksek sesle tekbir getirdiklerinde”Yavaş söyleyiniz.Siz uzak ve sağır bir varlığa hitap etmiyorsunuz.Allah size çok yakındır” buyuruyordu?
*Hayberin fethi.
S-8 Hangi Yahudi topluluğunun Peygamberimizi zehirlemeğe kalkıştığı rivayet edilir?
*Hayber Yahudileri.
S-9 Hangi savaşta Müslüman kadınlar seyyar hastane vazifesi görmüşlerdir?
*Hayberin Fethi
KABEYİ ZİYARET
S- 1 Kabe’yi ziyaret ne zaman gerçekleşti?
*Hicretin 7 yılı. Miladi 629.
S-2 Kabe’yi ziyaret esnasında kim Müslüman oldu?
*Halid bin Velid
*Amr Bin As
S-3 Mute harbindeki askeri maharetinden dolayı Hz Peygamber Halid Bin Velid’e ne unvanı vermiştir?
*Seyfullah= Allah’ın kılıcı

MUTE SAVAŞI

S-1 Rumlarla yapılan ilk savaş hangisidir?
*Mute savaşı.
S-2 Mute savaşının komutanı kimdi?
*Haris Oğlu Zeyd.
S-3 Peygamberimizin, sırası ile Mute savaşında komutan tayin ettikleri kimlerdi?
* Haris Oğlu Zeyd.
*Cafer Tayyar.
*Abdullah İbni Revaha.
S-4 Peygamberimiz hangi savaş öncesinde “Kadınları, çocukları ve köleleri, sakın öldürmeyin, evleri yakıp harap etmeyin; ağaçları kesip tahribatta bulunmayın.”demiştir?
*Mute savaşı.
S-5 Mute savaşında sağ eli kesilince sancağı sol eline alan, o da kopunca sancağa sarılıp düşürmeyen, bu halde şehit düşen ve Peygamberimizin, kesilen kollarına bedel iki kanat verildiğini ve böylece meleklerle uçtuğunu söylediği komutan kimdi?
* CaferTayyar.
S-6 Mute savaşında Cafer Tayyar’n şehit edilmesinden sonra kim komutan oldu?
* Halid Bin Velid.
S-7 Hz Peygamber hangi Müslüman’ın şehit edilmesi üzerine, Şehit müslümanın ailesine yemek götürmeleri için kendi ailesine tembih etti ve bu gelenek günümüze kadar geldi?
*Cafer Tayyar.
S-8 Mute savaşında ilk şehit kimdi?
* Haris oğlu Zeyd
S-9 Hz Peygamberin, kızını gördüğünde gözyaşlarını tutamadığı, bunun üzerine O şehidin kızının –O ne ya Resulallah, sende mi ağlıyorsun? deyince –Bu, dostun dost için göz yaşı dökmesidir dediği sahabi kimdir?
* Haris oğlu Zeyd


MEKKE’NİN FETHİ

S-1 Mekke ne zaman fethedildi?
*Hicretin 8 yılı, Ramazan ayı 8 Ocak 630.)
S-2 Peygamberimiz hangi fetih esnasında “kesinlikle kan dökmeyin, silahlı çatışmaya girmeyin” demiştir?
*Mekke’nin fethi.
S-3 Peygamberimiz Hz Abbas’ın ricası üzerine kimin evine girilirse emniyette olunacağını bildirdi?
* Ebu Süfyan.
S-4 Peygamberimiz Mekke’nin fethinde kimlerin emniyette olacağını belirtiyordu?
*Ebu Süfya’nın evine giren.
*Kendi evine kapanan.
*Mescid-i Haram’a giren.
S-5 Mekkeliler kimin Müslüman olması ve müşrikleri ikna etmesiyle teslim oldular?
* Ebu Süfyan.
S-6 Peygamberimiz Mekke’nin fethi esnasında bir hutbe okudu. Bu hutbeye ne denir?
*Fetih Hutbesi.
S-7 Peygamberimiz Mekke’nin fethi esnasında hangi surenin ayetlerini okudu?
*Hucurat 13’üncü ayet.
S-8 Peygamberimiz Mekke’nin fethi esnasında Kureyşlilere: “Ey Kureyş topluluğu! Hakkınızda ne yapacağımı sanıyorsunuz” ? diye sorduğunda Kureyşliler ne dedi?
*Sen, kerim ve civanmert bir kardeşsin”, dediler.
S-9 Mekke’nin fethinde Hz Muhammed müşriklere nasıl davrandı?
*Onları serbest bıraktı.( Hz Muhammed müşriklere: “Bugün sizi kınamak yok, hepiniz serbestsiniz”dedi ( Genel af ilan etti)
S-10 Mekke’nin fethinde hangi sahabi Kabe’nin damına çıkarak ezan okumuştur?
*Bilal-i Habeşi
S-11 Mekke’nin fethi esnasında “Allah’a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, yalan ve iftiradan kaçınmak, Çocuklarını öldürmemek hak olan her şeyde Hz Peygambere itaat etmek, darlık ve varlık anında Peygambere sadık kalmak konusunda ” kimler söz verdiler?
*Kadınlar.
S-12 Bu kadılar içinde kimler vardı?
*Hz Ali’nin kardeşi Ümmü Hani, Halid’in kardeşi, Fahite.
S-13 Peygamberimiz kim için.........gözüme görünmesin,sevgili amcamı hatırlayınca içim parçalanıyor demiştir?
*Vahşi.

HUNEYN VE EVTAS SAVAŞI
S-1 Huneyn ve Evtas savaşında müşriklerin başkanı kimdi?
*Malik Bin Avf
S-2 Hangi savaşa Müslümanlarla birlikte müşrikler de katılmışlardır?
*Huneyn ve Evtas Savaşı. ( 70 kadar Müşrik)
S-3 Huneyn ve Evtas savaşında hangi yeni Müslüman olmuş sahabe manalı gülümseyerek “Bu bozgunun denize kadar önü alınmaz demişti?
*Ebu Süfyan
S-4 Huneyn Evtas savaşından hangi surede bahsedilir?
*Tevbe suresi (25-28 ayetler)
S-5 Hangi savaşta Müslümanlar bol ganimet elde ettiler?
*Huneyn ve evtas Savaşı.
S-6 Hangi savaşta Selman-ı Farisi’nin tavsiyesi üzerine “mancınık” kullandılar?
*Taif Muhasarası.
S-7 Evtas harbinde, Hz peygamber kimi Müslüman olan Amr’ı öldürdüğü için lanete mahkum etti?
*Muhallim.
S-8 Müslümanların 1 ay kuşatmalarına rağmen alamadıkları kale hangisidir?
*Taif Kalesi
S-8 Huneyn de şiddetli düşman saldırılarına karşı cesaretle karşı koyan ve savaş alanında dimdik ayakta duran tek kahraman kimdi?
*Hz Muhammed.
S-9 Huneyn savaşında, bozgundan sonra Müslümanları derleyip toparlayan kimdi?
*Hz Muhammed
S-10 Hz Peygamberi metheden kasidesinden sonra, Peygamberimizin yanında bir şeyi olmadığı için hırkasını verdiği şair kimdi?
*Ka’b.
S-11 Ka’b, Hz Peygamberi öven kasidesinin bir bölümünde şöyle diyordu:
“Peygamber dünyayı aydınlatan bir şuledir.
Şirki kesip atmak için çekilmiş Allah kılıçlarından biridir.” Peygamberimizin yanında bir şeyi olmadığından O’na hırkasını hediye ettiği için bu kaside ne diye isimlendirilir?
* Kaside-i Bürde.


TEBÜK SAVAŞI

S-1 Tebük seferinde hangi iki büyük sahabe ordunun donanımı için büyük yardımda bulundular?
*Hz Osman ve Hz Ebu Bekir.
S-2 Kıtlık yüzünden güçlükle hazırlanan Tebük ordusuna ne denir?
*Ceyşü’l Usre
S-3 Hz Peygamberin tebük seferinde Suriye’ye gitmemesinin nedeni ne idi?
*Taun hastalığı.
S-4 Hangi savaşta düşman kalelerine kapanıp savaş yapmaktan kaçınması üzerine Müslümanlar savaş yapmaya gerek kalmaksızın geri döndüler?
*Tebük seferi
S-5 Münafıklar, kimin kışkırtması ile Mescid-i Dırar’ı yapmaya karar verdiler?
*Ebu Amir.
S-6 Peygamberimiz hangi seferden sonra Mescid-i Dırar’ı yıktırdı?
*Tebük seferi
HZ İBRAHİM’İN VEFATI
S-1 Peygamberimizin hangi çocuğu Medine’de doğmuştur?
*İbrahim

S-2 Peygamberimiz hangi çocuğunun ölümü üzerine “Göz yaşarır, kalp üzülür, Allah’ın rızasına uygun olandan başka söz söyleyemeyiz Ey……………….seni kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz demiştir?
*İbrahim
S-3 Peygamberimizin hangi kızları O’nun ölümünden önce vefat etmiştir?
*Zeynep, Rukkiye,Ümmügülsüm.
S-4 Peygamber efendimizin soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir?
*Hz Fatıma
S-5 Peygamberimizin hangi çocuğunun öldüğü gün güneş tutuldu?
*İbrahim
HZ EBU BEKİR’İN HAC EMİRLİĞİ
S-1 Peygamberimiz, hicretin 9. yılında hac mevsimi gelince hacca gitmek için toplanan 300 kişilik topluluğa kimi hac emiri olarak görevlendirdi? Arkasından kimi gönderdi?
*Hz Ebu Bekir. Hz Ali’yi gönderdi. (Hz Ali Hac vazifesinin nasıl yapılacağını açıklayarak şunları tebliğ etti: *Puta tapanların hac etmesi ve Kabe’nin çıplak olarak tavaf edilmesi yasaklanmıştır.)
S-2 İslam tarihinde “ilk defa”, dini esaslara uygun olarak hac vazifesi hangi yıl gerçekleşmiştir?
*Hicretin 9. yılı miladi 631
VEDA HACCI
S-1 Veda haccı ne zaman olmuştur?
*Hicretin 10. yılı. 10 Şubat Miladi 632.
S-2 Peygamberimiz veda hutbesini nerede okumuştur?
*Arafat’ta.
S-3 Peygamberimizin yaptığı bu son hacca ne denir?
*Veda haccı.
S-4 Peygamberimiz Veda hutbesinde kaç kişiye hitap etti?
*100000 (Yüz bin)
S-5 Peygamberimiz veda hutbesini okuduktan sonra hangi surenin hangi ayeti nazil oldu?
*Mâide suresi. 3.Ayet
S-6 Mâide suresinin 3. ayeti ne anlama geliyordu?
*”Bugün sizin dininizi kemale erdirdim.Üzerinizdeki nimetimi tamamladım.Ve size din olarak İslam’ı seçtim.”
S-7 Mâide suresinin 3. ayetiyle Peygamberimiz neyi anladı?
*Ahiret yolculuğunun yaklaştığını, bundan sonra hac edemeyeceğini.
S-8 Veda hutbesinin en önemli özelliği nedir?
*Hukuk-ı Beşer Beyannamesi: İnsan hakları evrensel Beyannamesinden” çok önce insan haklarını koruyucu hükümler getirmesidir.VEDA HUTBESİ
S-1 Peygamberimiz, Veda hutbesinde ashabına: “Dininizi size tebliğ etti mi ? dediğinde, Ashabın: “Evet tebliğ ettin” demesi üzerine şahadet parmağını göğe kaldırarak ne buyurdu?
*Şahid ol yâ Rab, Şahid ol yâ Rab ,Şahid ol yâ Rab.(Üç defa)
S-2 Peygamberimiz veda hutbesinde kimin ribasını (Faiz) kaldırdı?
*Hz Abbas.

HASTALIĞI
S-1 Peygamberimizin hastalanması üzerine kim cemaate imamlık yaptı?
*Hz Ebu Bekir ( 3 gün)
S-2 Peygamberimiz hastalandığında yanında ne kadar parası vardı?
*Yedi dirhem.
S-3 Peygamberimiz vefat ettiğinde yanında ne kadar parası vardı?
*Hiç parası yoktu.
S-4 Peygamberimiz ne zaman vefat etti?
*Hicretin 10. yılı 12 Rebiu’l Evvel pazartesi ( 8 haziran 632’de)
S-5 Peygamberimiz vefat edeceğini anladığında, öğle üzeri elini kaldırdı ve parmağını yukarı doğru dikerek ne dedi?
*Refik-i Âlaya (yüce dosta)
S-6 “Ey inananlar! Muhammed’e tapınan kimse bilsin ki gerçekten o ölmüştür. Allah’a kul olan ve ona ibadet eden kimse, bilsin ki Allah bakidir, asla ölmez” sözünü kim söylemiştir?
*Hz Ebu Bekir.
S-7 Hz Muhammed vefat ettiğinde hangi vakitti?
*Öğle üzeri
S-8 Hz Peygamberi kim yıkadı?
*Hz Ali.
S-9 Peygamberimiz ne zaman defnedildi?
*Salı günü akşam.
S-10 Peygamberimizin kabrine “tertemiz çiçekli bahçe, cennet bahçesi”anlamına gelen ne denir?
*Ravza-i Mutahhara.
S-11 Hz Peygamber nerede vefat etti ve nereye defnedildi?
*Hz Aişe’nin odasında vefat etti ve oraya defnedildi.
S-12 25 Hz Peygamber aile hayatında çok geçimli idi. Evinde boş durmazdı. Hz Hatice: -Ya Ebe’l Kasım, yorulma, deyince O’na:”Bu dünyada 4 şeyden hoşlanmam onlardan Allah’a sığınırım diyordu”.Bunlar nelerdi?
*Korkaklık, Cimrilik, Tembellik,Pislik.
S-13 Hz Peygambere bir gün bir bedevi gelir ve şöyle der: Ya Rasülellah: Siz küçükleri çok seviyorsunuz. Benim 10 torunum var, bir tanesini bile sevmem deyince Hz Peygamber ona ne demiştir?
*Senin kalbinde merhamet yoksa ben ne yapayım. “Merhamet etmeyen merhamet yüzü görmez.”


Not: Başarılar dilerim…

Mustafa Şahin

1 yorum:

  1. Çok faydalı ve değerli bilgiler icin tesekkurler:):):)

    YanıtlaSil